Erik Negerman en Gerrit Kramer in Boppeslach Omrop Fryslan

Negerman klear foar de Slachte

Sneon is it wer safier. Dan is de fjirde edysje fan de Slachtemaraton. Foar Fryske hurdrinners in utdaging, en foar guon in grutte winsk om ‘m te winnen. Gerrit Kramer fan Boalsert wûn de earste twa edysjes. Ek Boalserter Erik Negerman wie torenheech favoryt by de tredde edysje, mar foel blessearre ut. Ek no is hy wer favoryt. De beide rinmaten treffe mekoar regelmjittich. Sa ek juster. Se ha der wer sin oan.

Bron: Boppeslach Omrop Fryslan